MOSTAZA

MOSTAZA

Mostaza "Russkaya" stolichnaya.

Tamaño: 220ml.

PVP  1,10 €